Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ». – ΑΔΑ: Ω54Ψ46907Θ-6ΜΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ».
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 13:51:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω54Ψ46907Θ-6ΜΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου