Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: Ω3ΠΥ46907Θ-ΦΝ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 11:31:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΠΥ46907Θ-ΦΝ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου