ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ – ΑΔΑ: 9ΞΛΛ46907Θ-0ΓΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 11:05:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΛΛ46907Θ-0ΓΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου