Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ402/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από την εταιρεία ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΞΛΧ46907Θ-7ΦΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ402/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
από την εταιρεία ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 15:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΛΧ46907Θ-7ΦΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου