Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24067/25-11-202 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 24-11-2022 – ΑΔΑ: 9ΒΓΨ46907Θ-ΕΧΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24067/25-11-202 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 24-11-2022
Ημερομηνία: 01/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 10:59:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΓΨ46907Θ-ΕΧΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου