ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΘΩ746907Θ-6ΩΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 11:14:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΩ746907Θ-6ΩΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου