Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ16/30-06-2021 Θ9 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ " από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. – ΑΔΑ: 9ΟΛ946907Θ-ΡΑΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ16/30-06-2021 Θ9 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ "
από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Ημερομηνία: 01/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/01/2023 08:54:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΛ946907Θ-ΡΑΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου