Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Η7Ι46907Θ-Ρ63

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:22:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η7Ι46907Θ-Ρ63
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου