ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 9ΓΗΑ46907Θ-Μ9Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 12:11:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΗΑ46907Θ-Μ9Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου