Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.361/2022 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 9ΦΧΤ46907Θ-ΧΙΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.361/2022 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 12:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΧΤ46907Θ-ΧΙΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου