Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ430/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ " από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ – ΑΔΑ: 96ΘΗ46907Θ-7Ε1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ430/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ "
από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 13:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΘΗ46907Θ-7Ε1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου