ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 75/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5072536 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 709.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 880.000.00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6ΖΞΣ46907Θ-ΤΑΦ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 75/2022
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
Μέσω του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5072536
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 709.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 880.000.00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 10:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΣ46907Θ-ΤΑΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου