Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα 29,30/11 – ΑΔΑ: 6ΖΚΦ46907Θ-Θ9Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα 29,30/11
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 14:05:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΦ46907Θ-Θ9Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου