Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO " από την εταιρεία INTERACTIVE OE – ΑΔΑ: 6ΒΔΨ46907Θ-13Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO "
από την εταιρεία INTERACTIVE OE
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:18:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΔΨ46907Θ-13Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου