Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.408/2022 Π26ΘΕΗΔ7 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: 6ΤΠΥ46907Θ-3ΕΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.408/2022 Π26ΘΕΗΔ7 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 10:29:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΠΥ46907Θ-3ΕΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου