ΧΕ-2067 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΜΩ46907Θ-Ρ6Υ

Θέμα: ΧΕ-2067 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:26:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΩ46907Θ-Ρ6Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου