ΧΕ-2068 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: 6ΤΜΓ46907Θ-8Χ3

Θέμα: ΧΕ-2068 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:22:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΓ46907Θ-8Χ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου