ΧΕ-2120 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΗΙ8900, ΚΗΙ8827 & ΚΗΙ5433 (ΑΠΟ 10-12-2022 ΕΩΣ 10-06-2023 ) – ΑΔΑ: 6ΘΥΨ46907Θ-ΟΥΘ

Θέμα: ΧΕ-2120 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΗΙ8900, ΚΗΙ8827 & ΚΗΙ5433 (ΑΠΟ 10-12-2022 ΕΩΣ 10-06-2023 )
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:55:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥΨ46907Θ-ΟΥΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου