ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 263/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ – ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46907Θ-Α1Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 263/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 09:19:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46907Θ-Α1Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου