Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ392/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ από την εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΣΞΒ46907Θ-ΙΤ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ392/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
από την εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 10:02:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞΒ46907Θ-ΙΤ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου