ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: 6Ρ2Ψ46907Θ-ΡΓ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 14:34:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2Ψ46907Θ-ΡΓ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου