ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΨΙΩ46907Θ-8ΕΦ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:47:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΙΩ46907Θ-8ΕΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου