Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.332/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ – ΑΔΑ: 6ΟΩΖ46907Θ-Η20

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.332/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 08:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΩΖ46907Θ-Η20
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου