Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.433/2022 Π28ΘΕΗΔ32 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDIPRIME AEE – ΑΔΑ: 6ΩΙΖ46907Θ-82Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.433/2022 Π28ΘΕΗΔ32 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDIPRIME AEE
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 13:49:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΖ46907Θ-82Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου