ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙ ΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΔΑ: 6Ο8Ζ46907Θ-Μ97

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙ ΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 11:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο8Ζ46907Θ-Μ97
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου