ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΙΖ146907Θ-ΤΓ2

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:48:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΖ146907Θ-ΤΓ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου