ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LAZER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ DINAMAP – ΑΔΑ: 6ΓΚΧ46907Θ-Ζ7Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LAZER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ DINAMAP
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 09:19:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΧ46907Θ-Ζ7Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου