ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΦΩΩ46907Θ-1ΑΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 07:49:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΩΩ46907Θ-1ΑΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου