ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72/2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ & ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CPV: 24111000-5 & 24111900-4)» για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.371,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 238.540,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6ΔΥ346907Θ-ΞΤ1

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72/2022
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ & ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
(CPV: 24111000-5 & 24111900-4)»
για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.371,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 238.540,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 11:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥ346907Θ-ΞΤ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου