Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25305/13-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κρανιά Μαρίας , κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Ιστιαια Ευβοίας στις 11-12-2022 – ΑΔΑ: 6Α1Χ46907Θ-ΨΙ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25305/13-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κρανιά Μαρίας ,
κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Ιστιαια Ευβοίας στις 11-12-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1Χ46907Θ-ΨΙ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου