Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1957/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 68ΘΦ46907Θ-Υ6Κ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1957/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 08:29:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΦ46907Θ-Υ6Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου