Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 68ΙΜ46907Θ-ΕΔΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:03:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΙΜ46907Θ-ΕΔΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου