Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ – ΑΔΑ: 67Γ646907Θ-ΓΕ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 08:46:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Γ646907Θ-ΓΕ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου