ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΔΑ: 63ΡΩ46907Θ-ΔΧ3

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:48:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΩ46907Θ-ΔΧ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου