ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC – ΑΔΑ: ΡΒ4Δ46907Θ-Δ2Φ

Θέμα: ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC
Ημερομηνία: 17/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 11:56:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ4Δ46907Θ-Δ2Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου