Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ASSAY CUPS TIPS COMBIMAGAZINE ". – ΑΔΑ: ΨΖ0Δ46907Θ-8Δ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους
" ASSAY CUPS TIPS COMBIMAGAZINE ".
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 10:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ0Δ46907Θ-8Δ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου