ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΥΡΒ46907Θ-ΔΒ5

Θέμα: ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:25:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΡΒ46907Θ-ΔΒ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου