ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ – ΑΔΑ: ΨΥΚΥ46907Θ-ΙΔΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 11:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΚΥ46907Θ-ΙΔΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου