ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΥΕΗ46907Θ-1Α7

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 14:53:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΕΗ46907Θ-1Α7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου