Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3592/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒΤΧ46907Θ-ΗΩ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3592/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 07:32:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤΧ46907Θ-ΗΩ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου