ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΘΖΘ46907Θ-5ΚΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 08:02:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖΘ46907Θ-5ΚΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου