Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ315/2021 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ " από την εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΨΡΒΞ46907Θ-ΘΕΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ315/2021 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ "
από την εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 09:27:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΒΞ46907Θ-ΘΕΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου