ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΠΚΔ46907Θ-ΒΛ0

Θέμα: ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:27:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚΔ46907Θ-ΒΛ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου