ΧΕ-1905 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΠΔ346907Θ-Ο00

Θέμα: ΧΕ-1905 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:28:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔ346907Θ-Ο00
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου