ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1899 ΣΤΟ ΟΝΟΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 31/01/2023 ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 22/28-09-2022 Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ – ΑΔΑ: ΨΟΘΕ46907Θ-ΛΒ8

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1899 ΣΤΟ ΟΝΟΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 31/01/2023 ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 22/28-09-2022 Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 07:32:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΘΕ46907Θ-ΛΒ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου