ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC – ΑΔΑ: ΨΟΔΡ46907Θ-Τ4Ψ

Θέμα: ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC
Ημερομηνία: 17/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 12:02:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΔΡ46907Θ-Τ4Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου