Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ303/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " από την εταιρεία ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΝ7Ψ46907Θ-Δ63

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ303/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ "
από την εταιρεία ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 09:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ7Ψ46907Θ-Δ63
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου