Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΜΞΧ46907Θ-ΕΛ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 11:11:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΞΧ46907Θ-ΕΛ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου