ΧΕ-1951 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΛΒΟ46907Θ-7ΟΚ

Θέμα: ΧΕ-1951 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:44:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒΟ46907Θ-7ΟΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου