ΧΕ-1916 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΚΦΘ46907Θ-6Λ2

Θέμα: ΧΕ-1916 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:16:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΘ46907Θ-6Λ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου